magyar tervezőgrafikusok és tipográfusok társasága

SOCIETY OF HUNGARIAN GRAPHIC DESIGNERS AND TYPOGRAPHERS

TAGJAINK SZÁMA :

A MATT-nak jelenleg
35 tagja van.

Magyar Tervezőgrafikusok
és Tipográfusok Társasága

1012 Budapest,
attila út 105. III./2.
2007 • All right reserved

Grafikai tervezés és
Portál fejlesztés: Chrome

Nyílt levél 1., 2. és 3.

2007-10-10

A MATT nyílt levele a Magyar Rádió elnökéhez.
Az "mr" válasza a galériában olvasható.
A MATT újabb nyílt levele a Magyar Rádió elnökéhez.
Az "mr" második válasza szintén a galériában olvasható.
A MATT utolsó levele a Magyar Rádió elnökéhez.

adminna
kritika 1.
kritika 2.
kritika 3.

a levél
a levél szövege word-ben
a második levél
az utolsó levél
57 COMMENTS
1.
Tisztelt Elnök Úr!
 
A Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága (MATT), mint a vizuális kultúra, a hazai alkotók és a szakma védelme céljából alakult szervezet, szükségesnek érezzük, hogy nyilvánosságra hozzuk a Magyar Rádió megújult grafikai arculatával kapcsolatos véleményünket. A következőkben röviden megfogalmazzuk az elkészült munkával és a munka létrejöttével kapcsolatos kritikánkat. Jóllehet, egy közmédium vizuális megújítására vonatkozó szándék megszületése örömteli esemény, amely üdvözlendő. Mindemellett az elkészült anyagot szakmai szempontból gyengének, a megvalósítás körülményeit pedig morálisan aggályosnak ítéljük.

Amint azt megtudtuk, a láthatóan messze nem professzionális teljesítményt nem egy magyarországi cég produkálta.  Nem világos számunkra, hogy milyen szempontok dönthettek a jelölt kiválasztásánál.
Ehhez kapcsolódik további aggályunk, amely a morális felelősséget veti fel.
A Magyar Rádió, mint magyar közszolgálati médium nyilvánvaló felelősséggel tartozik a hazai kultúra iránt.

Meggyőződésünk, hogy a hazai – nemzetközi tapasztalatokkal is bíró – alkotók vagy kvalifikált alkotókat egyesítő grafikai stúdiók között bőven akad olyan, aki hasonló feladatokat magas szinten képes megoldani. Nem értjük, hogy nyílt pályázat vagy egyéb konstrukció keretében miért nem kaphatta meg az esélyt Önöktől egyetlen hazai szakember sem a szakmai megmérettetésre. A magyar tervezőgrafika, mint kiemelten domináns műfaj a hazai vizuális művészetek között a mindenkori kultúra része. A megnyilvánulás lehetőségét elvenni a hazai művészektől szokatlan és indokolatlan gesztus egy kiemelt magyar közmédium részéről. Jogosnak érezzük tehát a hazai szakemberek megdöbbenését. Az Önök felelős társadalmi pozíciójában érthetetlen a teljesen kívülállóként való hozzáállás, amely reményeink szerint csupán puszta felületesség és nem egy közmédium működtetői számára kötelező szempontok szándékos figyelmen kívül hagyása.

Az előzőekben leírtak alapján a következő kérdésekre szeretnénk választ kapni:

· Volt-e a döntéshozatali testület felelősei között tervezőgrafikus vagy más vizuális kommunikációval foglalkozó szakember?
· Kérték-e hazai tervezőgrafikai vagy tipográfiai szakértők vagy testületek véleményét a döntést megelőzően vagy azt követően? Ha igen, kik voltak azok? Ha nem, miért nem tartották ezt szükségesnek?
· Miben képviseli Önök szerint a megváltozott arculat azt a tartalmi változást, ami a MR műsorszolgáltatása terén végbement?
· Milyen tervezőgrafikai szakmai szempontok alapján döntöttek a kiválasztott tervező cég mellett?
· Milyen egyéb, nem vizuális szakmai szempont szerepelt még a kiválasztás kritériumai között?
· Milyen feladatok, részfeladatok elvégzésére kapott megbízást Önöktől a megbízott cég?
· A megbízott cég konkrétan mely referencia munkái győzték meg Önöket arról, hogy a megbízott vélhetően alkalmasabb lesz más tervező(k)nél a feladatra?
· Véleményük szerint az elkészült MR arculat azonos szakmai színvonalú-e a megbízott cég korábbi munkáival?
· A tervező cég kiválasztásában szerepet játszott-e az új arculat tervezésére fordítható összeg nagysága?
· Mi az oka, hogy egy közszolgálati médium esélyt sem adott hazai tervezőknek a feladat elvégzésére?
· Meggyőződésük-e, hogy az elkészült új Magyar Rádió vizuális arculat tervezésének megrendelése, a tervezés lebonyolítása, a végső tervek elfogadása során minden az elvárható szakmai, etikai normákkal összhangban és az előírt törvényes keretek között zajlott?

A szakmai bírálat tekintetében jelen levél keretein belül csak a lényegesebb pontokat emeljük ki. Részletesebb szakmai állásfoglalást felkérésre közlünk.

Szakmai kifogásaink:

· A logotípia súlyos fekete foltja hagyományosan negatív asszociációkat ébreszt a közfelfogásban élő sztereotípiák miatt. Formai megoldása nélkülözi az optikai izgalmat. Átlagos jellegtelensége és a tartalomra utaló vizuális karakterek hiánya miatt nem feltűnő. A fekete flekk mögötti színes elemek nem működnek monokróm formában. Megjelenésében inkább egy vizuális médiumot sugall.
· Az „mr” kezdőbetűk kisbetűs megoldása önmagában is problémás. Léteznek nagyon sikeres példák a formabontó módon felhasznált, szokatlanságával kihívó kisbetűk tulajdonnevek esetében való alkalmazására. Ilyen esetekben fontos a következetesség az összes elem esetében. Ha a járulékos elemek között klasszikus funkcióban szerepel a nagybetű-kisbetű hierarchia, a kisbetűs tulajdonnév degradálja hordozóját. Egy tekintélyes közmédium esetében egy ilyen lehetséges asszociáció nem szerencsés.
· Az egyébként is problémás logó túl kisméretű alkalmazása a csatorna arculatok esetében gyakorlati szempontból érthetetlen. A csatorna arculatok elemei koncepciótlan módon vannak egymás mellé sorolva. Bizonyos elemeik lépték váltáskor eltűnnek vagy torzulnak (pl. kottavonalak). A három csatorna karakterében hasonlóan esetleges és unalmas összhatást kelt. Emellett mégsem tűnnek egy sorozat tagjainak a tipográfiai következetlenségek és a közös, összefogó elem hiánya miatt. A grafikai elemként használt idézőjelek a magyar helyesírástól eltérő, ezért magyar nyelvi környezetben hibás alkalmazása véleményünk szerint nem elfogadható. Indokolatlan hatást kelt a PETŐFI felirat csupa nagybetűs megoldása szemben a Kossuth és Bartók feliratok nagy kezdőbetűs de kisbetűs megoldásával. Egy sorozat három tagjából miért csak kettő követ egy mintát? A harmadik tag ezektől eltérő tipográfiai karaktere milyen külön üzenetet hordoz?
· A felsoroltak miatt általános optikai struktúrálatlanság jellemzi a próbálkozást, amely méltatlan egy Magyar Rádió jelentőségű médium vizuális kommunikációjához. A három csatorna sorrendje, sorszám és betűmérete sem tisztázott módon állít fel hierarchiát. Az eltérő méret automatikusan rangsorol.
· Mindezek, illetve ezen felül még több további, itt nem részletezett szakmai hiba azt a hatást kelti, mintha egy képzetlen, vagy rendkívül felületes alkotó próbálkozása lenne az új grafikai arculat.
· Meggyőződésünk, hogy egy felkészült szakmai zsűri hasonló aggodalmakat fogalmazott volna meg a döntéshozatal és az elfogadás alkalmával.
A MATT elnöksége és tagsága nevében várjuk mielőbbi válaszaikat.

Üdvözlettel,
MATT
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága

Lelkes László
elnök
Munkácsy-díjas grafikusművész
egyetemi adjunktus

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Önöknek írt levelet nyílt levél formájában több nyomtatott és egyéb médiumban is közzétesszük.

2.
Tisztelt Elnök Úr!
 
Köszönettel vettük válaszát, melyet nyílt levelünkre küldött. Sajnáljuk azonban, hogy a tervezőgrafikus és tipográfus szakma nevében írott levelünkben összefoglalt kérdéseinkre nagy részben továbbra sem kaptunk választ.

Nem értjük továbbá, hogy kérdéseink miért csak „nehezen értelmezhetőek” az önök által kihangsúlyozott „nemzetközi színvonalú márkaépítés világában”. Félreértette levelünket, ha tartalmából arra a meggyőződésre jutott, hogy a MATT „nem képes elfogadni az Európai Unióban tevékenykedő nemzetközi műhelyek megjelenését a hazai piacon”. Habár a MATT, mint szakmai érdekvédelmi szervezet alig több mint egy éve működik, elnöksége és tagjai között jó néhány komoly referenciákkal és akár évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember van. Többen közülük nemzetközi cégeknél is folytatták eddigi pályájukat.
Megállapítjuk viszont, hogy Önök, a levelükben leírtak szerint nem fogadják el a hazai műhelyek létezését a hazai vizuális és marketingkommunikációs piacon. A MATT nem a külföldiek részvételét nehezményezi a hazai feladatok elvégzésében. A vizuális kommunikációs szakma egy nemzetközi közösség. Hazánkban is számos nemzetközi stúdió és ügynökség működik.
A MATT a szakma Magyarországon működő képviselőinek teljes kizárását nem fogadja el az Önök, mint közmédium részéről.
Félreértés lehet az a megjegyzésük is, melyben megállapítják, hogy „a MATT szemlélete a grafikai arculatot illetően szervezettől, üzleti- és közszolgálati feladatoktól és céloktól független szépészeti jelenségként való felfogását tükrözi”. Ez valótlan, hiszen szakmai kritikáink az elkészült munkában többek között éppen a gyakorlati céloktól független szemléletet bírálják.

Mivel nyílt levelünkben feltett lényeges kérdéseink nagy részére semmilyen választ nem kaptunk, abból arra következtetünk, hogy Önök vagy nem tudják, vagy szándékosan nem akarják a nyilvánosság előtt megválaszolni azokat.

Az Önök levelében foglaltakat egy burkolt, de tényszerű állításnak fogjuk fel, miszerint Önök a szakma hazai képviselőit eleve alkalmatlannak ítélik a Magyar Rádió arculattervezésére és ehhez kapcsolódó feladatok elvégzésére.

Önök, a szakmai kérdések, kritikák megválaszolására a megbízott Navyblue nevű cég vezetőjét, Ron Cregan-t kérték fel. Ebből az derült ki számunkra, hogy pártatlan és elfogulatlan hazai szakember nem állt rendelkezésükre a megvalósult munka kapcsán szakmai vita lefolytatására. Habár levelünket Önöknek és nem a megbízott cégnek címeztük, Ron Cregan úr válaszaira egy személyesen neki címzett levélben reagálunk. Ron Cragen nyilvános szakmai vitára való kihívását elfogadjuk. Erre a legjobb alkalom a rövidesen megrendezésre kerülő budapesti Design7, amely eseményre  meghívásunkra több neves külföldi előadó érkezik. Vendégünk lesz Jonathan Barnbrook is Londonból, Erich Alb Svájcból és bizonyára Önök által is jól ismert Linotype is képviselteti magát.

Mivel választ nem kaptunk, kérdéseink továbbra is a következők:

· Mi alapján minősítették a szakma hazai képviselőit eleve alkalmatlannak a tervezési feladatra?
· Hogyan és milyen szempontok alapján döntöttek arról, hogy az Önöktől közvetlenük megbízást kapott Navyblue stúdió alkalmasabb minden más, akár külföldi cégnél is az Önök által megfogalmazott tervezési feladatra?
· Volt-e grafikus, tipográfus vagy egyéb vizuális szakember a megbízott cég kiválasztásakor és az elvégzett munka elfogadásakor, aki segítette az Önök munkáját? Ha volt, ki volt az? Ha nem volt, miért nem tartották ezt szükségesnek?
· Önök, mint egy közszolgálati nemzeti médium vezetősége és egyben a hazai kultúra felelősei, a törvényben előírtakon túl miért nem tartották morálisan is szükségesnek, hogy  a szakmát képviselő hazai művészek, szakemberek is kapjanak esélyt a feladat elvégzésére?
· Miben képviseli Önök szerint a megváltozott arculat azt a tartalmi változást, ami a MR műsorszolgáltatása terén végbement?
· Milyen feladatok, részfeladatok elvégzésére kapott megbízást Önöktől a megbízott cég?
· A tervező cég kiválasztásában szerepet játszott-e az új arculat tervezésére fordítható összeg nagysága?

A MATT elnöksége és tagsága nevében várjuk mielőbbi válaszaikat.

Üdvözlettel,
MATT
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága

Lelkes László
elnök
Munkácsy-díjas grafikusművész
egyetemi adjunktus

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Önöknek írt levelet nyílt levél formájában több nyomtatott és egyéb médiumban is közzétesszük.
 
3. 
Elnök Úr!

2007. október 9-én kelt, Borbély-Urquhart Julianna által aláírt válaszlevelük alapján számunkra nyilvánvalóvá váltak a következők:

Önök, a Magyar Rádió vizuális arculatváltásával kapcsolatos, megismételt kérdéseink nagy részére semmilyen, kisebb részére kitérő választ adtak. A levélíró ezeket a kérdéseket nem tudta, vagy szándékosan – valamilyen tisztázatlan okból – indoklás nélkül nem akarta megválaszolni.

Ebből következően megállapítjuk, hogy a Magyar Rádió döntéshozó testülete a Magyar Rádió új vizuális arculatának megváltoztatásakor figyelmen kívül hagyta azokat a morális és etikai normákat, amelyek véleményünk szerint egy közszolgálati médium részéről, a kultúrához természetes módon fűződő viszonyából következően elvárható. Azaz, semmilyen lehetőséget nem adott a hazai vizuális alkotók nyilvános pályázat keretén belül történő szakmai megmérettetésre. Az ilyen pályázat eredményéből származó előnyöket a Magyar Rádió döntéshozói nem tartották fontosnak.

A döntéshozók az új MR arculat tervezési munkáira alkalmatlannak minősítették és szándékosan kizárták mind a hazai, mind egyéb nemzetközi alkotókat vagy alkotócsoportokat. Ez alól a minősítés alól csak a Navyblue stúdió képezett kivételt, semmitmondó, homályos és szakmailag aggályos szempontok alapján. Ez a döntés vélhetően a hazai és a nemzetközi szakmai potenciál tekintetében való teljes tájékozatlanság, valamint egyéb ismeretlen ok miatt születhetett meg.

Az elkészült új arculat értékelésében és elfogadásában vélhetően és ismeretlen okból nem vett részt pártatlan vizuális szakember.

A Magyar Rádió döntéshozói számára vélhetően nem volt szempont a tervezési munkára fordítható összeg nagysága.

A tervezésre vonatkozó megbízásban szereplő feladatok és részfeladatok tartalma ismeretlen.

A tervezésre és egyéb feladatok és részfeladatok elvégzésére kifizetett összeg ismeretlen.

A válaszlevelekből arra következtetünk, hogy a levélíró nem rendelkezett felhatalmazással vagy megfelelő információval a lényeges kérdések tekintetében, valamint úgy érezzük, a levelek stílusa és a benne leírtak nem felelnek meg egy közszolgálati médium nyilvános tevékenységét érintő kérdésekre adható válaszok elvárható színvonalának.

Véleményünk szerint az új grafikai arculatra fordított összegek felhasználásának és a lebonyolítás körüli esetleges szabálytalanságok további vizsgálata a Magyar Rádió Közalapítvány, az ORTT és a Gazdasági Versenyhivatal feladata, amelyhez MATT szívesen nyújt szakmai kérdésekben segítséget, megkeresés esetén.

Az arculattal kapcsolatos részletes szakmai kritikák továbbra is elérhetők honlapunkon, illetve honlapunkon keresztül: www.matt.org.hu.

A Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága (MATT) nevében,

Lelkes László
elnök
 

   
 
   
 
   
 
     
Ez egy ilyen ország. Ilyen rádiónak nem is lehet más arculata.
Példátlan, hogy ezt is meg lehet csinálni minden következmény nélkül!
Kudász Ferenc Kudász Ferenc 2007-12-09 17:40
Udv a forumon. Azert regisztraltam mert meg szeretnem kerdezni, hogy mi a strategiai elony (vagy fogalmazzunk nyiltan, mi az ertelme), ha egy nemzeti medium egy kulfoldi ugynokseggel vegeztet el arculat valtasi munkat, raadasul horribilisan magas osszegert? Nem az lenne a lenyeg, hogy a nemzeti medium a nemzetet tukrozze? Szamomra ertelemszeru lett volna hogy Magyar allampolgar vegezze el ezt a nemes feladatot.Mindensetre a valaszlevele a NB-nak nekem csak azt tukrozte hogy Ok is feltehettek ezt a kerdest, es feltetelezem arra az allaspontra jutottak, hogy ez az Orszag nem rendelkezik minosegi szakemberekkel, igy a munka minosegeben sem kell tulzott kreativitast tukrozni, hisz "nem fogja ezt a kutya se ertekelni".
damil damil 2007-12-09 04:28
www.kreativ.hu/cikk.php?id=20495
szugyiczky szugyiczky 2007-10-30 12:38
Igen, lett egy harmadik és egyben utólsó levél elküldve. Ebben lezártuk részünkről a kommunkáció ilyen formáját és megállapításokat tettünk azokról a tényeknek vélhető dolgokról, ami a MR-val történt levelezésünk során számunkra kiderült.
lelkeslaszlo lelkeslaszlo 2007-10-20 11:55
Most akkor mégis lett egy 3dik levél? Elküldve?
MarcusUnRealicus MarcusUnRealicus 2007-10-19 17:25
NYÍLT levél Borbély Juliannának

Borbély-Urquarth Julianna
Magyar Rádió zrt. (1)
Kommunikációs vezető
részére

Kedves Borbély Julianna!

Olvastam a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusoknak adott válaszát:

bp1.blogger.com/_AfAsuL-qlgs/Rw04QSGF4gI/AAAAAAAADBE/xUJv_xD....

Eddig azt hittem, hogy az a szöveg, amely szerint a Magyar Rádió (2) elnevezés bármilyen célból történő használatához is engedélyt kell kérni, csak rossz megfogalmazás, és visítva nevettem. Most azonban kiderült, hogy Ön komolyan gondolja ezt az engedélyezősdit a Magyar Rádió (3) és annak ún Megjelölései esetében. Tehát pl. levelezés, állásinterjú, intim beszélgetés, kritika, publikáció, elmélyült gondolkodás, stb. esetén is kötelező az engedélykérés.

Kérem, szíveskedjék idézni a szerzői jogi és felhasználási jogi jogszabályoknak a szövegét - tehát nem a Magyar Rádió zrt. (4) által kitalált szöveget -, amelynek alapján a Magyar Rádió (5) szankcionálhatja, ha valaki bármely célból a Magyar Rádió (6) elnevezést használja. Azért kérem erre Önt, mert én, noha a Magyar Rádió zrt. (7) dolgozója vagyok, nem rendelkezem jogi végzettséggel, és bár igyekeztem mindig a Magyar Rádió (8) érdekeit képviselni, tudatlanságom esetleg sérti a Magyar Rádió zrt. (9) érdekeit. Ezt pedig igazán nem szeretném.

Kérem Önt, mint a Magyar Rádió zrt. (10) felelős és tudós vezetőjét, adja meg annak pontos eljárási rendjét, formanyomtatványát - ha esetleg azon a Magyar Rádió logója (11) is látható, az ezen Megjelölés használatára vonatkozó engedéllyel együtt -, amellyel a Magyar Rádió zrt. (12), a Kossuth Rádió (13), a Petőfi Rádió (14), a Bartók Rádió (15) elnevezést írásaimban használhatom, ha a Magyar Rádióról (16) írok vagy beszélek. Kérem, szíveskedjék nyilatkozni, hogy az iménti "Magyar Rádióról" (17) ragozott szóalak a Magyar Rádió (18) Megjelölés megengedhetetlen torzítását jelenti-e?

Kérem szíves tájékoztatását abban a tekintetben is, hogy a Megjelölések ilyen nagyszámú, engedély nélküli használata, mint azt a zárójelbe tett számok mutatják, a Magyar Rádió zrt. (19) részéről milyen szankcionálással járhat?

Levelem másolatát megküldöm a Magyar rádió zrt. (20) jogászának, Kocsis Noéminak, és a sajtónak is.

Jogilag és eljárásrendileg is szabályos, gyors válaszát az esetleges tényleges jogsértések elkerülése érdekében várom.

Tisztelettel:

Cs. Kádár Péter
a Magyar Rádió zrt. (21) munkatársa
Csé Csé 2007-10-18 12:05
Igen, a galériát sokan nem lelik mert nem egyértelmû hogy mit értünk alatta.
A galériát itt rögtön a levelem fölötti képek (a levelezés képi anyaga) alkotják.
halaskizo halaskizo 2007-10-18 11:21
Kedves MATT!

Amit Ti kifogásoltok, arról pár nappal ezelőtt részletes, elemző írásom jelent meg itt:

www.takrad.hu/belsohtm/velemenyek/mrnyito.htm

Sajnos, megint egyetértünk egymással.

Ui: biztosan csacsi vagyok, nem találom a Galériát a honlapotokon...

Csé
Csé Csé 2007-10-18 10:06
Ebben a legutóbbi levélben nem az a legszomorúbb, hogy nem a Such válaszolt, (sőt még csak nem is az aki aláírta), hanem, hogy azt hiszik, ez a színvonal elegendő válaszként egy európai országban 2007 derekán. Annyira leírta magát ez a társadalom a szemükben, hogy ezzel a primitív stratégiával akarják elkerülni azt, hogy erkölcsi és anyagi felelősségüket bárki is firtassa? Főleg az ne tegyen fel kérdéseket, akinek a pénzén működik és akinek és akiről elvileg szól az az intézmény? Persze ez már messzire vezet...
Mellesleg elszólták magukat az összeg kapcsán, mert mi nem említettünk semmilyen konkrét összeget. A levélben viszont, amit közzétettek, az van benne, hogy 'nemisszázmillióhanemcsaknyolc'!!
Aha.
De gááááz, oh MR.
lelkeslaszlo lelkeslaszlo 2007-10-12 00:16
Graphicum helyett inkább egy helyesírási kézikönyvet kellett volna küldenünk Such úrnak és kollégáinak, illetve a szerzői jog hatályos szövegét a rádió jogászának.
Persze az is lehet, hogy a levélben szereplő kisbetűs "zrt." is a "but a channel identity" része.
Miki Miki 2007-10-11 10:36
ajánlom figyelmetekbe: pala8.blogspot.com/
Mivel a jogszabályokat is kifordítják ezért még lehet, hogy el is hiszik azt amit írnak.

Miki Miki 2007-10-11 10:11
Micsoda szellemi és erkölcsi sivárság. Mit képzelnek ezek vajon!?
gkadar gkadar 2007-10-11 08:38
Ugye jól értem, hogy többet nem szabad kimondani és leírni azt, hogy Magyar Rádió, Petőfi, Kossuth, Bartók?*
:)

* A Magyar Rádió zrt. kifejezett írásbeli engedélye nélkül.
pj pj 2007-10-10 21:22
A rádió mostani levele is ékes példája a szakmai "tájékozatlanságuknak".
Miki Miki 2007-10-10 18:53
...ja ha lehet a világfelháborodást és epilepsziát kiváltó londoni olimpia logónál alkalmasabbakat!! :)
halaskizo halaskizo 2007-09-24 11:44
Valóban vigyázni kell a hazabeszéléssel és keresni matt-on kivüli sôt, bármilyen minôségi "uniós" alkotást, de ez nem jelentheti azt, hogy a matt tagok munkáit kizárjuk sôt2, jöjjenek csak azok a kritikák is amik a mi pozitív hozzáállásunkkal ellentétesek.
halaskizo halaskizo 2007-09-24 11:43
A Duna TV nekem is soxor eszembe jut. Kb. ahányszor ránézek az "új" arculatra. Egy átgondolt, profi, kultúrált valóban európainak mondható arculatot romboltak le. Úgy gondolom lépnünk kellene a pozitív példák bemutatása terén is, pont a rádió kapcsán. Ne csak az elítélô hangot hallják tôlünk.
A "régi" Duna TV arculat pl. erre nagyon jó lenne!
halaskizo halaskizo 2007-09-24 10:22
Nagyon-nagyon jó a három blog, föl is tettük a satószemlénkbe. Ja, és új címünk van:
www.takrad.hu
Csé Csé 2007-09-24 09:54
bővült:

pala8.blogspot.com/2007/09/mr-vlaszlevl-1.html
pala8.blogspot.com/2007/09/mr-vlaszlevl-2.html
pala8.blogspot.com/2007/09/mr-vlaszlevl-3.html
pj pj 2007-09-22 01:07
1. This demonstrates a very limited understanding of typography and is from a backward, historical and archaic perspective. ? Ha ilyen elmaradottnak tartja a Very European-Navyblue a kollegákat, akkor miért vállalnak innen, a Non-European helyrôl munkát? (l. a válaszlevél végén hangsúlyozott: European-jelzôt.). A válaszuk flegmasága elképeszt.
2. A zene VERZÁL bet?kkel történô ábrázolása: röhej. Nem volt még verzál jelenés a szemem elôtt zenehallgatás közben...
3. Úgy gondolom, ezeknek az angol stúdióknak egy Kelet-Európai országból jövô megbízás zsebpénz lehet. (Angol honor viszonylatában.) Annyira azért mégsem, hogy visszadják. A másodvonalban kezelhetik a feladatot, hiszen nincs tétje és lepasszolják a ?frissen felvett új, fiatal kollegának". Az eredmény: ez. (L.: Duna Tv. Egy angol stúdió pár éve minôsíthetetlenné rombolt egy jó TV-arculatot.)
Az mr végeredménye láttán nem feltételezem, hogy szakmai önmegvalósításként kezelték a feladatot.
4. Komoly felelôsség terheli a MEGRENDELÔT, aki nem tud különbséget tenni jó és nem jó között. Miért is kellene tudnia?
Nem bízik senkiben, éppen ezért SZAKMAI zs?rit SEM hív össze. Bízik önmaga ítélôképességében, hiszen önmegvalósításra készül.
(A megrendelô vajon min szocializálódhatott? ? Feltételezem, hogy S-Modell vagy CSÉB kártyanaptárakat gy?jtött ifjúkorában, mert az mr-logo nekem a 80-as éveket idézi.)

Köszönjük PJ!
pala8.blogspot.com/2007/09/mr-vlaszlevl-1.html
pala8.blogspot.com/2007/09/mr-vlaszlevl-2.html

jersey jersey 2007-09-21 21:22
És ismételten hívjuk fel "szőrözős" média figyelmét:
pala8.blogspot.com/2007/09/mr-vlaszlevl-1.html
pala8.blogspot.com/2007/09/mr-vlaszlevl-2.html

Köszönjük pj!
Miki Miki 2007-09-21 14:06
Ide akartam feltenni, de elakadtam, mert nem tudom hogyan kell a képeket pont odatenni a szövegbe, ahova illenének. De kíváncsian várom a MATT hivatalos válaszát, csak türelmetlen voltam, és jól felbosszantott a válasz, meg a sajtó reakciója.
Érdemes megnézni a referenciákat is, amikre hivatkozik a levél (Királyi Opera meg Londoni Olimpia, 2012). Erről meg az előző postban írtam, itt:
pala8.blogspot.com/2007/09/mr-vlaszlevl-1.html
pj pj 2007-09-21 12:09
Bocs skacok, de tiltva lett a HTML a kommentekbe. Már ki kellett írtanunk nem kevés spam regisztrációt és volt 4-5 link a kommentekbe és a fórumban, amin telt idomú hölgyeket ajánlgatott egy huncut kedvû algoritmus... :)
Még az is lehet hogy lesz az a "számbeíroskapcsa" módszer.
MattAdmin MattAdmin 2007-09-21 11:05
ma már másodszor érzem úgy, hogy vagy nem fejezem ki magam világosan, agy ném érti senki, miről beszélek. NEM a Fórumban olvasható rövidke cikk tartalmára vagyok kiváncsi, hanem amit IDE tettem föl.
Egyébként
a) nem Borbély Julinak küldtetek levelet, hanem Suchnak, kérjétek, hogy ő válaszoljon;
b) ismételjétek meg azokat a kérdéseket (az összeset) amire nem kaptaok választ. de ez csak egy javaslat.
takrad.fw.hu
Csé Csé 2007-09-20 16:54
Ron Cregan: "This comment might be valid, however this is not a grammar exercise, but a channel identity.
Miki Miki 2007-09-20 14:07
"With a remit to represent and communicate inclusive public service content, Maygar Radio"

idezet a navi honlapjarol
baxyto baxyto 2007-09-20 13:42
Ahogy elnézem, a nyomtatott arculatot sem spilázták túl. cégnév? cím? minek!!!
(szerintem a Pápa levélpapírjára tényleg nem kellene, de még azon is van)
Lehet, hogy nem is a mi levelünket kapták meg? Vagy TÉNYLEG ennyire nem értik, hogy mi van odaírva? Vagy esetleg, mint "Illetékes elvtárs" - érti a kérdést csak nem szereti.

("Illetékes elvtárs" = Koltai Róbert híres mellébeszélős alakítása a rádiókabaréban)


Miki Miki 2007-09-20 13:30
Bicsi, hogy okvetetlenkedek. Ez nem az a cikk, ami a Fórumban van, hanem egy részletesebb. a képeket nem tudtam föltenni, de a képaláírások ott vannak. Egyébként én is 15 napra regisztráltam.
:-)
Csé Csé 2007-09-20 07:29
Kedves kollégák! Ez itt a cikk angolul. Azért lenne érdekes, hogy kié az újság, mert gyanús, hogy a tulajdonosok önmagukat dícsérik. Továbbá tényleg jó volna tudni, miről szól a cikk...

Tuning into the small screen

* Source: Magazine
* Publication date: 30 August 2007 12:00 AM
* Author: Scott Billings

Email to a friend
Comment on this article
Radio stations are rebranding to reflect their commitment to digital technology and interactive content, says Scott Billings

Knocking around now for more than 100 years, radio is the oldest of modern communication technologies. It is perhaps unexpected then, that the medium is experiencing something of a resurgence, thanks to new media channels delivering content that is both richer and more portable than ever before. Largely screen-based, new media demands of radio a strong visual presence to support its audio output. Or, to reprise an old adage, stations must increasingly provide a face for radio.

Identities for BBC's radio stations, created by Fallon
1Identities for BBC's radio stations, created by Fallon
Poster for a BBC 1Xtra radio event, designed by Fallon
2Poster for a BBC 1Xtra radio event, designed by Fallon
Identity for Magyar Radio, by Navyblue Design Group
3Identity for Magyar Radio, by Navyblue Design Group
Kiss Identity, designed by Odd
4Kiss Identity, designed by Odd
Many of these new technologies play straight to radio's strengths: interactivity and audience participation are very much à la mode and radio is a live medium with great flexibility built in. The two go hand-in-hand effectively, as illustrated by Radio 1's heavy on-air push towards the station's website, SMS texting and e-mail. Webcams show live coverage from the studio on-line and a large proportion of programming is now centred on listeners' contributions. And as the drive to screen media converts ears to eyeballs, visual branding becomes ever more important.

'You have to be able to communicate on-line and through podcasts now,' says Ron Cregan, director at Navyblue Design Group, which has just designed a series of identities for Hungarian public service radio operator Magyar Radio. 'This move from ears to eyes has very much increased the power of radio. Opportunities to listen have increased dramatically and the brand therefore becomes more important.'

It is against this backdrop that the BBC has just launched redesigned visual identities for each of its national radio stations, created by the design department of advertising agency Fallon. Gilda Witte, head of portfolio marketing for the BBC's audio brands, says that the growth of digital media is the main driver behind the decision to redesign the stations' identities, but another requirement was to create a coherent family portfolio for the first time. 'Previously, all the brands would rarely appear together, but now they do, in things like podcast Web pages and possible future mobile activity. So we need a consistency and clarity across the portfolio, while retaining sufficient individual character for each of the stations,' she explains.

Fallon's concepts for the branding were deemed the best when the agency took part in a BBC roster pitch for the work against screen design consultancies Red Bee Media and Lambie-Nairn and branding groups The Partners and Wolff Olins. According to Fallon designer Jamie Craven, the existing logos didn't work 'as hard as they could' in the digital space and these needed to be addressed. 'Radio 1 and 1Xtra worked better, partly as a reflection of their younger audiences [using technologies]. So we used these as the basis of how we evolved the other brands,' says Craven.

Each identity has to render legibly and effectively across a scale range, sweeping from the 16-pixel wide 'favicon' symbols (which appear next to Web addresses in a browser), all the way to outdoor hoarding for events such as Radio 1 festivals. 'At the scale of the favicon, there is a level of simplicity imposed on the logos; you get a sense of them at this size,' says Craven.

A collection of two-dimensional, scalable vector graphics provides the visual toolkit for each station and also lends a coherent feel to branding across the whole set. Most of the stations' graphic devices rely on bold, simple lines, circles or curves. Selected typefaces are well-tested 'classics', chosen to future-proof the identities as much as possible: Radio 3 uses Sabon, 6 Music takes Akzidenz-Grotesk and Asian Network has Futura, for example.

Although certainly the highest profile radio branding job we are likely to see for a while, BBC Radio is not the first broadcaster to look at how its visual identity might need to be adapted to work on new platforms. Emap dance music brand Kiss relaunched its branding last year in an attempt to integrate all the platforms that the Kiss format inhabits - radio, television and on-line. Odd, the design consultancy behind the work, was charged with transforming Kiss from a radio brand into a broader entertainment brand and also chose a bold, simple graphic form as the primary logo.

The rising prominence of radio's visual style, along with the inevitable convergence of media platforms, perhaps starts to blur the lines between radio, television and any other type of on-line or digitally delivered content. However, Witte maintains that the distinction is still there for the BBC. 'We are not trying to be television stations, even though radio is now both visual and audio,' she says.

Dom Castley, marketing director of Korero, a marketing agency working with global digital television technology company NDS, says that vitality and flexibility are even more key for radio identities than TV brands. 'Most radio logos are derivative and quite boring and one of the most successful on-screen identities, one that's been very flexible and constantly changing, is MTV - effectively a visual radio station,' he says. 'The idea of just having radio logos that you can scale to small screens is past tense: we're going to see full Web browsers on phones very soon and broadcasters need to adapt to these delivery technologies. They need to be much smarter about things like iTunes, digital TV and podcasts. There's a lot to compete against and they can't be static or fixed.'

VIDEO SAVED THE RADIO STAR
• Desire for interaction and audience participation is driving radio listeners on-line and to mobile devices where radio brands must compete with other media
• These delivery platforms are forcing radio visual identities to work harder, as ears are converted to eyes and stations become entertainment brands
• Branding must be graphically bold and simple in order to scale to a range of applications
• BBC Radio is now starting to roll out new visual identities for its family of national stations, created by Fallon
Csé Csé 2007-09-20 07:22
www.nmedia.hu/index.php?apps=cikk_kozponti&cikk=94381

Ühümm… Azért a 2012-es londoni olimpiai arculatra hivatkozni nem gyenge. Fejjel a falnak, csak így tovább!
dinnye dinnye 2007-09-19 23:52
imhol e:
Fórum/Vendégkönyv/Nyílt levél
MarcusUnRealicus MarcusUnRealicus 2007-09-19 22:52
Megnéztem a Design Week-et. Sikerült egy try regel megnéznem a cikket. :)
Hát kb annyi hogy a MR brand-ot megújította a naviblú, és hogy 80 éve, meg kommunkikáció, stb... Semmi extra, csak egy tényszerû hír és kész.
De felrakom a fórumra, ott megnézheted ha érdekel.
És mi ez a " ki a tulajdonosa a Design Week-nek" téma? :) Ezt nem értem
MarcusUnRealicus MarcusUnRealicus 2007-09-19 22:47
Nos, megjött a várt válasz a nyílt levélre. Röviden, csak annyit, hogy nem okoztak pozitív csalódást. Körülbelül erre számítottam.
Amit pedig néviblu barátaink írtak, roppant motíválttá tett. Hozzá is látok a gyors válaszhoz, valamint ahhoz, hogy világszerte ismertté tegyem névibluék nevét, ahogyan komplett barmot csináltak önmagukból a válaszokkal, amit küldtek. Silány csapat, de nagyon jó hátszelük lehet, hogy a zéró kompetenciára ekkora önbizalmuk van.

Lelkes Laci
lelkeslaszlo lelkeslaszlo 2007-09-19 22:28
Kedves MATT!

Többször írtam Nektek, hogy működjünk együtt. Az első reakciótok pozitív volt, aztán soha többé nem kaptam-kaptunk választ. Pedig a Magyar rádió arculatát tekintve hasonlóan gondolkodunk, lásd a honlapunkon az "És hamarosan a sötétség" című írást. Borbély Júlianna a MR illetékese ma jól elküldött Titeket... Ő egy angol cikkre is hivatkozik. Megtisztelő volna, ha e cikk fordítását megjelentetnétek, továbbá kiderítenétek, ki(k)nek a tulajdona a Design Week című újság. Az együttműködés reményében: Cs. Kádár Péter
Társaság a Közszolgálati Rádióért
takrad.fw.hu
Csé Csé 2007-09-19 21:45
Azért nem zárt a rendszer, mert sok kvalifikált szakember nem tagja a társaságnak és jó ha hozzá tudnak szólni a témákhoz.
De bárki elmondhatja a véleményét, ettôl a tények nem változnak meg.
halaskizo halaskizo 2007-09-18 17:46
Ha ez egy "zárt" társaság, akkor a fórum miért nyitott?
Ennyire azért nem kéne demokratikusnak lenni!
Eddig az volt a jó, hogy csak szakmai hozzászólásokat olvashattam, elfognak harapózni a B és Gralla féle beszólások... Látjátok, most én is szabadon belemagyarázhatok, de többet nem fogok, lévén nem vagyok tag.
Tessék szépen lezárni a fórumot (illetve csak olvashatóvá tenni a látogatóknak), és fent tartani a jogot a szakmai diskurzusra!

Üdv!

kr
kr kr 2007-09-18 16:47
Kedves "B" és "gralla" én ugyan nem vagyok e jeles társaság tagja, mégsem tervezem a jövőben, hogy ilyen színvonalú "munkával" hívjam fel magamra a figyelmet!
amondo amondo 2007-09-18 15:04
Jogos a felvetés Ben! Nincs értelme reagálni... Fiúk, lányok! Szakmai érveket és írjátok alá, plíz!
halaskizo halaskizo 2007-09-18 14:25
Kedves Gralla!
Köszönet az észrevételekért (komolyan!), szerintem az illetékesek biztosan érteni fogják és lépni fognak. Én mint mezei grafikus-tipográfus nem látok bele az ilyen programozási problémákba és a weboldal tervezés sem a szakterületem ezért foglalkozom inkább optikailag középre helyezett sorokkal és nem szólok bele olyan szakmai vitákba melyek olyan témájúak amihez nem nagyon értek.
halaskizo halaskizo 2007-09-18 13:33
Elismert szakmai tudása birtokában nagy tapasztalatú "B" kollega biztosan jól látja a helyzetet. Biztosan azt is meg tudja osztani velünk, hogy melyek az itt elemzett arculat pozitív jellemzôi és a végén alá is írja mondandóját. Addig mi rágcsáljuk a savanyú szôlôt.

De komolyra fordítva én személy szerint csodálkozom, hogy csak most jött az elsô "savanyú a szôlô" mottójú hozzászólás. Ez teljesen természetes ebben az országban.
Egy szakmai kérdésben nem szakmai érvekkel/ellenérvekkel jövünk elô hanem "mer nem o kapta a nagy lovet" hangulatú hozzászólásokkal. Megjegyzem sok olyan arculat van itthon amiért hazai tervezô kapta a "nagy lovet" és az a helyzet hogy piszkosul megérdemli mert igényes és átgondolt munkát tett le az asztalra. Sôt!!! Olyan külhoni tervezésû munka is van nem egy, ami elimerésre méltó. Ezen az oldalon is láthatóak lesznek, remélem mihamarabb!
halaskizo halaskizo 2007-09-18 13:16
mintha vkit zavarna hogy nem o kapta a nagy lovet...

amugy az miert van hogy az oldalon szereplo thumnailek sokszor kritikan aluli minoseguek, a linkek menupontban kint levo erdekessegek pedig semmire nem linkelnek, legalabbis firefox alatt biztos nem, max. csak visszadobnak az oldal tetejere.
free web statot kirakni az oldalra es meg ilyen szepen jelezni is enyhen szolva izlestelen es csoro.
a tagok referencia anyagainal siman sikerult hianyzo linket talalni, nem is beszelve az olyan felugro ablakokrol, ahol kb. 10 pixelt lehet lefele vagy oldalra scrollozni. akkor mar siman lehetett volna mindegyiket full ablakba felrakni es nem kell kinozni a felhasznalot hulyesegekkel.
es meg jopar ilyen kis eszerevetel lenne ezzel az oldallal kapcsolatban.
eloszor inkabb mindenki maganal rakjon rendet, aztan kezdjen el mashol nezelodni.
gralla gralla 2007-09-18 11:36
LOL. Végignéztem az itt sopánkodó kedves "magyar tervezőgrafikusok és tipográfusok" referenciáit, és hát jópáran vannak, akik még életükben nem csináltak ilyen szinvonalú munkát, mint az MR logók. Savanyú a szőlő...
B B 2007-09-18 11:18
Egész friss, még meleg:
index.hu/kultur/media/mrgraf0917/

A MATT honlapját azért csak nem bírták belinkelni, de ez csak „szőrözés”.
dinnye dinnye 2007-09-17 22:57
Urak (és Hölgyek természetesen)! mostantól ez az etalon... ami a honort illeti.
enef enef 2007-09-17 17:10
És ott is 3-4 milla egy autó. 2-3 logó?
Pont ezt mondta Nagy Zoli bácsi egy tipokurzuson (kb. 1990), hogy egy új autó piaci értéke = kb. 3 embléma. Van ahol ez így van??
halaskizo halaskizo 2007-09-14 17:35
A logó állítólag csak 1.5 mill volt. Azért jó lenne ezügyben pontos információk birtokában lenni. Egy közszolgálati intézménynek nem publikus a költségvetése??
halaskizo halaskizo 2007-09-14 16:52
Bocs, ha csak ilyet csinál, akkor is!
halaskizo halaskizo 2007-09-14 13:14
Rácz tanár úr jóóó! :) És ez egy szép tömör összefoglalás enef!
De esküszöm ha olyat csináltak volna, hogy magunk alá piszkítunk, ("ne szép legyen, hanem jó" ezt meg szegény Dönci bácsi mondta anatómiaórán anno csontváz rajzoláskor) akkor behúzott nyakkal és elismerôen hallgatnánk. De ha ilyet nem rittyent 2 óra alatt egy bárhol másodikas egyemista akkor meg kell buktatni.
halaskizo halaskizo 2007-09-14 13:13
vegyük sorba halaskizo, ha már az optikai közepet emlitetted: ha iskolai feladat lenne (mondjuk a bri-ben), akkor
1) nem lehetne ötös, mert: egy flekkben egy szövegsort sokféleképpen el lehet helyezni, csak egy módon nem, mértani középen.
2) nem lehetne négyes, mert a magyar hosszú ékezetek helyesen nem ilyen rajzolatúak (szegény Kner Imre - is - forog a sírjában!)
3) nem lehetne hármas, mert a betűkeverés szabályainak nem felel meg. Helvetica, Futura, AvantGarde, Frutiger - ezek mind jelen vannak, amikor együtt látható a 3 adó.
4) kettes sem lehetne, mert a narancssárga számkarakteren az öt vékony fehér (negativ) lénia a) nem látszódik eléggé, b) bizonyos méretben "becsukódik".
5) tehát az osztályzat: egyes (elégtelen)
6) de egyes sem lehetne, mert nem üti meg azt a szakmai - ld. fentebb + kompozicios, szinharmóniai stb. - mértéket,
hogy értékelni lehessen.
Eszembe jut Rácz tanár úr a gimnáziumi matektanárom, aki a saját noteszába minusz 20-tól plusz 5-ig osztályzott, és félévkor egyszer azt mondta, belepillantva a híres-hírhedt noteszba, hogy: Balaskó fiam, neked legalább 14-szer jelesre kéne felelned ahhoz, hogy megbukhass!
enef enef 2007-09-13 17:02
De az idézőjelet a weben helyesen használják, még grafikai elemként is. Így már egy oldalon belül is ellentmondásos a két féle használat. Talán akinek eszébe sem jutna, annak is feltűnik, hogy valamelyik rossz.
Miki Miki 2007-09-11 18:05
A Petőfi jó stílusú zenéket nyom és hiánypótló a zenei csatornák közt. Ettől teljesen független, hogy a PETŐFI szót
optikailag kell egy flekk közepére helyezni.
A weben azóta sem cserélték ki a kurrens "z" betűt.
halaskizo halaskizo 2007-09-11 17:24
Kezdetben nem értettem, miért kellett külföldi stúdiót megbízni Magyar Rádió új arculatának elkészítéséhez. Valószínüleg az volt a cél, hogy az alkotónak ne legyenek pozitív vagy negatív attitüdjei az alkotás folyamatában a branddel kapcsolatosan... oké legyen ez a koncept...de az eredmény nagyon nagyon elégtelen. Az idézôjeleket sehogyan sem értem, a typo, a színek,a forma... az egész csapnivaló.
Josef Josef 2007-09-10 15:44
Reméljük, hogy a MATT mint hiteles szakmai közösség nagyobb figyelmet tud kelteni, mint a roppant szelektíven felháborodó magyar értelmiség egy része.
(Lásd alább FT, "double standard" jeligére)
lelkeslaszlo lelkeslaszlo 2007-09-09 11:03
Remélem lesz valami reakció. Utálom a pusztába kiáltott szavakat.
gr4ss gr4ss 2007-09-08 21:18
ámen
laforge laforge 2007-09-08 18:52
Örülök, hogy ezt megfogalmaztátok, és kiváncsi vagyok, érkezik-e válasz?
hal hal 2007-09-08 11:32
Ó azok a kiruccanások az amerikai magyarokhoz... A Petôfi viszon határozottan jobb zenéket nyom, mint eddig.
Jose Jose 2007-09-07 19:12

UTOLSÓ KOMMENTEK:
Magyar tervezők a Hiiibrand Typography contesten
Eszter Misztarka "Fusion Typeface"
József Gergely Kiss "Grey Typeface"
Roland Rekeczki "Pannonium"
Typogravity 11-13 15:07
Hiiibrand Awards 2012
www.hiiibrand.com/competi...
Typogravity 05-08 14:08
Cégér - Alkotói pályázat 2013
35 multam :(
zerolabor 03-10 13:39
LEGFRISSEBB OLDALAK:
A MATT TAGOK RANDOM MUNKÁI
 
 
Itt a MATT tagjainak véletlenszerűen cserélődő munkái láthatók.
A nyilakkal böngészni tudsz a munkák között. Ha valamelyikre kiváncsi vagy,
a képre kattintva az adott alkotó profil-oldala töltődik be, ahol egy-egy munkát kiválasztva, nagyobb méretben is meg tudod tekinteni azokat.